Marketplace Menu

Smluvní podmínky prodejce

Smluvní podmínky prodejce

1. Obecné

1.1. Platforma www.gaterom.com dodržuje Politiku garance spokojenosti, jejímž cílem je poskytnout služby nejvyšší kvality a naplnit jejich očekávání. 

1.2 Obchodníci jsou povinni dodržovat tuto Politiku garance spokojenosti www.gaterom.com a přizpůsobit se jí. 

1.3 Uživatelé očekávají, že dostanou právě ty produkty, které si objednali v co možná nejkratší době. K dosažení tohoto cíle je nutné, aby obchodníci rychle vyřizovali objednávky a využívali spolehlivých a efektivních metod přepravy.

2. Registrace

2.1 Pokud obchodník během registrace uvede nepřesné informace, může dojít k pozastavení účtu.

2.2 Pokud má jeden obchodník více účtů, hrozí pozastavení všech účtů.

3. Zásady zveřejňování produktů

3.1 Pokud se prokáže, že nabízené produkty nejsou v souladu se zásadami pro zveřejňování produktů platformy www.gaterom.com, dle těchto Podmínek elektronického tržiště pro prodej, bude obchodníkovi udělena pokuta 10 EUR za každý produkt a produkty budou odstraněny. Udělená pokuta bude zvýšena na 50 EUR za porušení zákazu těchto Podmínek elektronického tržiště pro prodej. 

3.2 Očekává se, že obchodníci budou na platformě www.gaterom.com na list produktu zadávat pravdivé a přesné informace, zvláště pak obrázky, popis, ceny. Obrázky produktu by měly zobrazovat přesně nabízený produkt. Popis produktu by neměl obsahovat informace, které se liší od obrázku produktu. 

3.3 Pokud obchodník poskytne na listu produktu, který nabízí nebo jinde nepřesné informace, může být produkt odstraněn a účet může čelit pokutám nebo pozastavení. 

3.4. Pokud obchodník poskytne na listu produktu nebo jinde falešné/chybné certifikáty, označení CE nebo podobné označení garantující vlastnosti produktu bude produkt odstraněn a účet může čelit pokutám nebo pozastavení. 

3.5 Nabízení padělaných produktů na www.gaterom.com není tolerováno. Pokud obchodník nabídne padělané produkty k prodeji, budou následně odstraněny a účet bude pozastaven nebo zrušen a obchodníkovi udělena pokuta. 

3.6 Nabízení produktů, které jsou považovány za nebezpečné nebo nesplňují zákonné normy ve státě, ve kterém jsou nabízeny, je přísně zakázáno. Pokud obchodník nabídne tyto produkty k prodeji, budou produkty odstraněny, jeho účet bude pozastaven nebo zrušen a obchodníkovi udělena pokuta. Pro trh státu Česká republika jsou za nebezpečné produkty považovány ty, které jsou uvedeny v seznamu rizikových výrobků České obchodní inspekce. V případě, že obchodník prostřednictvím platformy www.gaterom.com nabídne produkt, který je v tomto seznamu nebo produkt se stejnými vlastnostmi, budou udělené pokuty zvýšeny a obchodník ponese plnou zodpovědnost za své jednání vyplývající z právního řádu České republiky. 

3.7 Dále je zakázáno nabízení produktů, které obsahují aerosolové nebo obdobné hnací směsi, jedná se zejména o produkty z kategorie parfémy apod.. Pokud obchodník porušuje toto pravidlo hrozí mu zrušení účtu. 

3.8 Nabízené produkty nesmí narušovat duševní vlastnictví, a to zejména: autorská práva, ochranné známky a patenty. Obchodníci jsou odpovědní za to, že jejich produkty výše zmíněné neporušují. Doporučuje se, aby před uvedením produktů na trh provedli kontrolu, zda produkty splňují všechny požadavky právního řádu státu, kde jsou nabízeny. Pokud bude obchodník nabízet produkty, které porušují duševní vlastnictví, budou produkty odstraněny, účet pozastaven a obchodníkovi bude udělena pokuta. Pokud obchodník opakovaně porušuje práva duševního vlastnictví jiných osob, hrozí mu vyšší pokuty a zrušení účtu. 

3.9 Pokud obchodník v rámci nabízení produktu nabádá jakoukoliv formou uživatele, aby nevyužívali služeb platformy www.gaterom.com nebo kontaktovali jiné obchodníky bude tento produkt odstraněn a účtu hrozí pozastavení. 

3.10 Uvedení stejného produktu více než jednou je zakázáno. Výrobky stejné velikosti by měly být uvedeny jako jeden produkt. Duplicitní produkty se nesmí zakládat. Pokud obchodník založí duplicitní produkty, budou produkty odstraněny a účet může být pozastaven. 

3.11 Pokud obchodník změní v listu produktu stávající produkt na nový produkt, bude produkt odstraněn, obchodníkovi bude udělena pokuta a jeho účet bude vystaven riziku pozastavení. Pokuta může být zvýšena v případě závaznějšího porušení tohoto pravidla.

3.12 Pokud obchodník do jednoho listu produktu zahrne produkty s velkým rozdílem, budou tyto produkty odstraněny a účtu hrozí pozastavení nebo zrušení. Produkty s velkým rozdílem se definují následovně: výrobky, které se od sebe zásadním způsobem liší:

1. výrobky, které vyžadují zcela odlišný popis produktu

2. produkty, které nemohou být popsány jediným totožným názvem produktu

3. produkt, který je doplňkem jiného produkty

4. produkt, u kterého by zákazník neočekával, že ho nalezne společně s jiným produktem

3.13 U nabízených produktů nemůže být snižována úroveň zásob, s výjimkou přijatelného rozmezí. Obchodníci mohou snížit úroveň zásob propagovaného produktu každých 14 dní maximálně o 50 % nebo 5 kusů, podle toho, co je vyšší. Tyto změny zásob lze měnit na úrovni jednotlivých skladů. Za porušení tohoto pravidla hrozí pozastavení účtu. 

3.14 Pokud obchodník odstraní propagovaný produkt, který dosahuje určeného hrubého objemu produktu (cena produktu * počet kusů objednaných uživateli za posledních 9 dní * počet států kde je nabízen), bude obchodníkovi uložena pokuta.

Obrat

Pokuta

do 500 EUR

50 EUR

501 - 1000 EUR

100 EUR

1001 - 5000 EUR

500 EUR

5001 a více EUR

1000 EUR

4. Recenze a hodnocení produktu

4.1 Platforma www.gaterom.com přísně zakazuje jakýkoli pokus manipulovat s recenzemi nebo hodnoceními zákazníků. Dále je zakázáno nabízet odměny nebo jiné kompenzace na vytváření recenzí a hodnocení. Za porušení tohoto pravidla hrozí obchodníkovi udělení pokuty o jejíž výši bude rozhodnuto individuálně dle závažnosti porušení a pozastavení nebo zrušení účtu.

4.2 Přímé nebo nepřímé vytváření recenzí anebo hodnocení obchodníky je zakázáno. U objednávek, u kterých se zjistí, že byly ovlivněny manipulovanými recenzemi a/nebo hodnoceními, bude uložena pokuta. 

4.3 V případě, že hodnocení produktu v hodnotícím systému bude více jak 21 dní pod 60% (výpočet z minimálně z 10 hodnocení) bude prodávajícímu účtován příplatek za zákaznický servis ve výši 15% ceny z každého prodaného produktu. Tento příplatek bude účtován po celou dobu, kdy hodnocení produktu bude pod 60%.

5. Duševní vlastnictví a osobní údaje

5.1 Všechny produkty jsou kontrolovány, zda jsou v souladu se Zásadami ochrany duševního vlastnictví platformy www.gaterom.com a právními předpisy států, kde jsou nabízeny a prodávány, a to zejména zahrnuje: autorská práva, ochranné známky, patenty aj. (dále jen Zásady). 

5.2 Nabízení produktů, které porušují Zásady ochrany duševního vlastnictví platformy www.gaterom.com, je zakázáno. Pokud obchodník nabízí produkty, které porušují duševní vlastnictví ostatních, budou tyto produkty odstraněny a obchodníkovi bude udělena pokuta a účet může být pozastaven nebo zrušen.

5.3 Informace o právech jednotlivých subjektů vyplývající z duševního vlastnictví jsou dostupné u národních a nadnárodních úřadů, které jsou příslušné pro jejich zápis. Např. pro trh státu Česká republika platforma www.gaterom.com využívá následující databázi. Obchodníci mají povinnost kontrolovat všechny produkty, které prostřednictvím platformy www.gaterom.com nabízejí. Neznalost práv obchodníka neomlouvá a nemůže být použita jako argument pro zmírnění udělených pokut. 

5.4 Stejná pravidla jako v bodě 5.2. platí pro obrázky, text a jiné informace v listu produktu. 

5.5 Pokud existuje podezření, že produkt porušuje duševní vlastnictví, je obchodník povinen poskytnout důkaz, že je oprávněn výrobek prodávat. 

5.6 Poskytne-li obchodník nepřesný nebo zavádějící důkaz o svém oprávnění k prodeji produktu, bude mu udělena pokuta a účet může být pozastaven nebo zrušen.

5.7 Schválené produkty jsou znovu přezkoumávány, zda nejsou padělky a zda podléhají zásadám o ochraně duševního vlastnictví poté, co obchodník změní název, popis, obrázek, nebo jiné informace o produktu. Během kontroly může být produkt k dispozici k prodeji. Pokud se zjistí, že produkt po úpravě porušuje Zásady ochrany duševního vlastnictví platformy www.gaterom.com, bude produkt odstraněn a obchodníkovi bude udělena pokuta, jeho účet může být pozastaven nebo zrušen a všechny platby budou zadrženy. 

5.8 Pokud nebude obchodník chránit osobní údaje zákazníků, může to mít za následek udělení pokuty, pozastavení nebo zrušení účtu. Mezi příklady nesprávného zabezpečení informací o zákaznících patří mimo jiné: zobrazování jmen a adres zákazníků třetím stranám, veřejné publikování API tokenů, sdílení hesel k účtům.

6. Plnění objednávky

6.1. Za přijatou se považuje taková objednávka, kterou obchodník po zaslání potvrdil zpětnou odpovědí o jejím obdržení a začal ji vyřizovat. 

6.2 Pokud objednávka nebude přijata k vyřízení obchodníkem do 5 dnů od jejího odeslání, bude automaticky vrácena a produkty, jenž byly jejím obsahem, mohou být odstraněny. Současně bude obchodníkovi udělena pokuta 50 EUR za každou automaticky vrácenou objednávku. 

6.3 Pokud bude mít obchodník vysoký index refundace (poměr automaticky vrácených objednávek z důvodu uvedených v bodu 6.1 oproti počtu přijatých objednávek), bude jeho účet pozastaven. 

6.4 Pokud bude mít obchodník nízký index plnění (poměr splněných objednávek oproti počtu přijatých objednávek), bude jeho účet pozastaven. 

6.5 Za splněnou se považuje taková objednávka, v rámci, níž bylo uživateli doručeno objednané zboží v souladu se všemi pravidly, které určují jak vnitřní pravidla platformy www.gaterom.com včetně těchto Smluvních podmínek, tak právní předpisy státu, kam je zboží dodáváno. Zejména se jedná o kvalitu, stav a lhůtu doručení, kterou zákazník od zboží očekává na základě zveřejněných informací o něm a o další vlastnosti, které od zboží konkrétního typu je obvyklé očekávat. 

6.6. Pokud obchodník nesplní objednávku ve lhůtě, kterou platforma www.gaterom.com garantuje uživatelům pro splnění objednávky ve svých pravidlech, bude obchodníkovi udělena pokuta. V případě, že obchodník bude u nepřiměřeně velkého počtu objednávek porušovat toto pravidlo, vystavuje se nebezpečí, že jeho účet bude pozastaven nebo zrušen. 

6.7 Pokud obchodník doručí uživatelům platformy www.gaterom.com objednávky, které si nevyžádali, bude obchodníkovi udělena pokuta a vystavuje se nebezpečí pozastavení nebo zrušení účtu. 

6.8 Pokud obchodník v jakoukoli chvíli zruší přijatou objednávku, bude mu udělena pokuta. Při nepřiměřeně velkém množství zrušených objednávek se obchodník vystavuje nebezpečí pozastavení účtu. 

6.9 Pokud obchodník nesplní přijatou objednávku vůbec, bude mu udělena pokuta. V případě nepřiměřeného počtu nesplněných objednávek se obchodník vystavuje nebezpečí pozastavení nebo zrušení účtu. 

6.10 Pokud bude mít obchodník vysoký index vráceného zboží (poměr počtu objednávek, které byly vráceny oproti celkovému počtu přijatých objednávek), bude jeho účet pozastaven.

6.11 Pokud objednávka není potvrzena dopravcem do 168 hodin od jejího odeslání, bude obchodníkovi udělena pokuta 20 % z hodnoty objednávky, nebo 1 EUR, podle toho, co je vyšší. Tato pokuta se vztahuje pouze na objednávky, kde je hodnota objednávky nižší než 100 EUR. Pokud bude řádné doručení objednávky uživateli potvrzeno dopravcem do X dnů od okamžiku, kdy byla objednávka předána obchodníkem do přepravy dopravci, bude pokuta zrušena. 'X' se liší podle státu doručení.

6.12 Pokud je v rámci doručování objednávky použito falešného nebo nefunkční sledovacího čísla, bude obchodníkovi uložena pokuta. 

6.13 Pokud obchodník použije údaje již jednou splněné objednávky pro jinou objednávku, bude mu udělena pokuta a vystavuje se možnosti pozastavení nebo zrušení jeho účtu. 

6.14 Pokud obchodník bude jakkoliv manipulovat se sledovacími údaji objednávky, bude mu udělena pokuta a vystavuje se možnosti pozastavení nebo zrušení jeho účtu. 

6.15 Pokud obchodník bude při vyřizování objednávky postupovat podvodným způsobem, nebo poskytne-li o objednávce nepravdivé informace, vystavuje se nebezpečí uložení pokuty ve výši 10 000 EUR za každý incident. 

6.16 Pokud obchodník zašle v rámci vyřízení objednávky produkt, jehož vlastnosti, které zásadním způsobem neodpovídají zveřejněným informacím o produktu nebo obvyklé povaze produktu bude obchodníkovi udělena pokuta 100 EUR za každý zaslaný produkt a jeho účet může být pozastaven nebo zrušen.

7. Komunikace a uživatelský servis

7.1 Obchodník se zavazuje, že v rámci uživatelského servisu bude postupovat vždy v souladu s cíli Politiky garance spokojenosti uživatelů platformy www.gaterom.com

7.2 Urážlivá komunikace vůči uživatelům je přísně zakázána a nebude tolerována. 

7.3 Platforma je www.gaterom.com prvním kontaktním místem pro přijímání dotazů a stížností uživatelů. 

7.4 Obchodník je povinen řešit dotazy a stížnosti uživatelů tak, aby byly naplněny cíle Politiky garance spokojenosti uživatelů platformy www.gaterom.com. Tato povinnost zahrnuje i povinnost řešit všechny podněty, které dostanou od platformy www.gaterom.com a i další relevantní podněty, které obdrží přímo od uživatelů. 

7.5 V rámci komunikace s uživateli je zakázáno odkazovat, nabízet, propagovat nebo jiným způsobem nabádat zákazníky, aby využívali jiné služby než na platformě www.gaterom.com. V případě porušení tohoto pravidla bude účet obchodníka pozastaven nebo zrušen a udělena pokuta. Toto pravidlo se nevztahuje na služby partnerských společností platformy www.gaterom.com nebo na služby, které sama nebo její partneři poskytují. 

7.6 V rámci komunikace s uživateli je dále zakázáno požadovat po uživateli, aby provedl jakékoliv platby mimo platformu www.gaterom.com. V případě porušení tohoto pravidla bude účet obchodníka pozastaven nebo zrušen. 

7.7 Pokud v rámci komunikace obchodník požádá uživatele o osobní údaje nebo jiné informace, zejména platební údaje, e-mail atd., bude jeho účet pozastaven. 

7.8 Pokud v rámci komunikace obchodník požádá uživatele o prodloužení dodací lhůty objednaných produktů, bude obchodníkovi udělena pokuta a jeho účet může být pozastaven.

8. Vrácení peněz a náhrady

8.1 Obchodníkovi bude odeslána platba až ve chvíli, kdy je objednávka splněna v souladu se všemi podmínkami dle 6.5 Smluvních podmínek. 

8.2 Objednávka je způsobilá k platbě, pouze pokud byla před odesláním uživateli potvrzena platformou www.gaterom.com. 

8.3 Pokud bude objednávka obsahovat neplatné, nepřesné nebo chybějící informace o sledování, zejména sledovací číslo, obchodník odpovídá za 100 % nákladů na vrácení peněz za tuto objednávku. 

8.4 Pokud obchodník nepotvrdí, nebo kdykoliv zruší objednávku, objednávka není způsobilá k platbě, a to včetně všech nákladů na její splnění. 

8.5 Obchodník odpovídá za 100 % jakékoli náhrady za objednávku, která je potvrzena a bude splněna se zpožděním. 

8.6 Dojde-li k vrácení peněz, protože dodání objednávky není potvrzeno do X dnů po zadání objednávky, obchodník odpovídá za 100 % nákladů na vrácení peněz. 

8.7 Pokud dojde k vrácení peněz kvůli problému s velikosti zboží, které si uživatel objednal, je obchodník zodpovědný za 100 % nákladů na vrácení peněz. 

8.8 Pokud se obchodník účastní, nebo sám podvodně jedná při procesu realizace objednávek, odpovídá za 100 % nákladů na vrácení podvodných objednávek.

8.9 Dojde-li k vrácení peněz z důvodu poškození zboží, je obchodník odpovědný za 100 % nákladů na vrácení peněz. 

8.10 Dojde-li k vrácení peněz z důvodu, že produktu neodpovídá listu produktu, odpovídá obchodník za 100 % nákladů na vrácení peněz. 

8.11 Dojde-li k vrácení peněz během pozastavení nebo zrušení účtu obchodníka, je obchodník odpovědný za 100 % nákladů na vrácení peněz. 

8.12 Obchodník odpovídá za 100 % nákladů na vrácení peněz za všechny objednávky, které nebudou splněny dle bodu 6.5. těchto Smluvních podmínek do budoucna i zpětně až do poslední platby. 

8.13 Obchodník odpovídá za 100 % jakékoli náhrady za produkty, které jsou označeny jako padělky. 

8.14 Pokud dojde k vrácení peněz, protože položka byla odeslána na nesprávnou adresu, obchodník odpovídá za 100 % nákladů na vrácení peněz. 

8.15 Pokud dojde k vrácení peněz z důvodu neúplného splnění objednávky, je obchodník zodpovědný za 100 % nákladů na vrácení peněz. Neúplná objednávka je objednávka, kdy obchodník nedodal správné množství zboží nebo nedodal všechny části položky. 

8.16 Pokud nedojde k úspěšnému doručení objednávky a dopravce vrátí zboží odesílateli, obchodník odpovídá za 100 % nákladů na vrácení peněz. 

8.17 Pokud je u sledování zásilky uvedeno, že je doručená, ale uživatel ji neobdržel, odpovídá obchodník za 100 % nákladů na vrácení peněz. 

8.18 Obchodník odpovídá za 100 % jakékoli náhrady za objednávky dodávané neuznanými dopravci. Pokud je zásilka dodávána neuznaným dopravcem, odpovídá obchodník za 100 % nákladů na vrácení peněz. Obchodníci nemají právo tyto náhrady zpochybňovat. 

8.19 Pokud má obchodník nízký index plnění dle 6.4 těchto Smluvních podmínek, odpovídá u všech budoucích objednávek za 100 % nákladů na vrácení peněz. Jakmile se obchodníkům index plnění zlepší, bude obchodník odpovídat za vrácení peněz podle standardů. 

8.20 Pokud obchodník nabízí produkty, které jsou považovány za nebezpečné nebo nezákonné ve státě, ve kterém jsou prodávány, odpovídá obchodník za 100 % nákladů na vrácení peněz za všechny objednávky z těchto konkrétních zemí.

9. Pozastavení a zrušení účtu

9.1 Při pozastavení účtu je obchodníkovi omezen přístup k jeho účtu, výrobky na jeho účtu již nejsou nabízeny k prodeji uživatelům a všechny platby směrem k obchodníkovi jsou pozastaveny na 3 měsíce. V případě závažného porušení těchto Smluvních podmínek je možné platby pozastavit na delší dobu. 

9.2 Obchodník souhlasí, že při pozastavení účtu je možné prostředky ze zadržených plateb použít na pokuty, které mu budou uděleny na základě těchto Smluvních podmínek nebo na jiné sankce, které souvisí s jeho jednáním, které není v souladu s právními předpisy státu, ve kterém je jeho zboží prostřednictvím platformy www.gaterom.com nabízeno. 

9.3 Důvody, proč může být účet pozastaven, zahrnují mimo jiné následující: 

1. pokud obchodník využívá politiku, kterou platforma www.gaterom.com zavedla pro svůj vlastní zisk na úkor jí samé, včetně know-how

2. je-li obchodník propojen s jiným obchodníkem způsobem, který porušuje zájmy platformy www.gaterom.com nebo jejích partnerských firem

3. používá-li obchodník nepřijatelně vysoký počet sledovacích čísel, které nelze potvrdit, nebo používá falešná sledovací čísla

4. pokud obchodník zasílá zákazníkům prázdné zásilky

5. pokud obchodník zasílá nepřijatelně vysoký počet zásilek na nesprávnou adresu

6. pokud má obchodník nepřijatelně vysokou míru pozdě vyřízených objednávek

9.4 Pokud se zjistí, že sám obchodník nebo jiné osoby na jeho pokyn obtěžovaly, vyhrožovaly, se jinak nevhodně nebo nezákonně chovaly vůči zaměstnancům nebo majetku platformy www.gaterom.com., budou platby na účet obchodníka trvale zadrženy a obchodníkovi bude udělena pokuta 100 000 EUR za každý incident a jeho účet bude pozastaven. Toto zahrnuje i po vyzvání odmítnutí opustit prostory, které využívá platforma www.gaterom.com nebo podobné chování. 

9.5 V případě, že obchodník zajistí nápravu svých porušení těchto Smluvních podmínek, může po individuálním posouzení platforma www.gaterom.com přistoupit k opětovné aktivaci účtu obchodníka, ale pouze za předpokladu, že budou všechny udělené pokuty zaplaceny a všechna odvolání proti nim vyřízena. 

9.6 Při zrušení účtu je účet obchodníka trvale smazán, výrobky na jeho účtu již nejsou nabízeny k prodeji uživatelům a všechny platby směrem k obchodníkovi jsou trvale pozastaveny. 

9.7 V případě zrušení účtu obchodník trvale ztrácí možnost budoucí registrace u platformy www.gaterom.com.

10. Spolupráce s Dopravci

10.1 Obchodníci se registrací zavazují, že k přepravě zboží k zákazníkům, objednaného prostřednictvím portálu gaterom.com, využijí takového dopravce, který splňuje následující podmínky přepravy.

10.2 Umožní veřejným sledováním zásilek, kterým se rozumí, že kdokoli může prostřednictvím veřejně přístupných webových stránek zjistit, v jaké fázi přepravy se zásilka nachází a jestli byla předána příjemci. K tomuto sledování zásilky musí postačit pouze znalost přepravního čísla zásilky, bez dalšího omezení přístupu.

10.3 Kvalita přepravních služeb bude na takové úrovni, aby byly zásilky doručovány včas, nejpozději 2. pracovní den, nepoškozené a do rukou příjemce. Toto nevylučuje využití výdejních míst a výdejních automatů přepravcem.

10.4 Tyto podmínky vylučují, aby měl prodejce vlastní způsob doručování, vlastní výdejní místa, nebo aby byl s přepravcem majetkově propojen.

11. Měna

11.1 Pokuty se udělují v EUR. 

11.2 V případě započtení nebo hrazení pokuty v jiné měně se použije směnný kurz, který je platný ke dni splatnosti pokuty dle kurzovního lístku zveřejňovaného Českou národní bankou.

Sazebník pokut

Zásady zveřejňování produktů

3

propagace produktů v rozporu se zásadami pro zveřejňování produktů

03.1

10 EUR

porušení zákazu dle těchto Smluvních pomínek

03.1

50 EUR

uvedení nepravdivé nebo nepřesné informace na listu produktu

03.3

10 EUR

nepravdivé nebo falešné certifikáty, označení CE, apod.

03.4

5.000 EUR

propagace padělaných produktů

03.5

500 EUR

nabízení produktů, které jsou nebezpečné nebo nesplňují zákonné normy ve státě, ve kterém jsou nabízeny

03.6

2000 EUR

opakované nabízení produktů porušující zásady o ochraně duševního vlastnictví

03.8

5.000 EUR

nabízení produktů porušující zásady o ochraně duševního vlastnictví

03.8

500 EUR

nabízení produktu nabádající uživatele, aby nenakupovali na www.gaterom.com nebo kontaktovali jiný subjekt

03.9

5.000 EUR

změna stávajícího produktu za nový produkt

03.11

100 EUR (500 EUR)

odstranění propagovaného produktu

03.14

viz. tabulka

Recenze

4

manipulace s recenzemi nebo hodnoceními

04.1

ind.

nabízení odměny nebo jiné kompenzace na vytváření recenzí a/nebo hodnocení

04.1

100 EUR + hodnota objednávky

přímé nebo nepřímé vytváření recenzí a/nebo hodnocení obchodníky

04.2

100 EUR za recenzi nebo hodnocení

Duševní vlastnictví a osobní údaje

5

prodej produktu, který je v rozporu se Zásadami o ochraně duševního vlastnictví

05.2

50 EUR za každý prodaný produkt + jeho cena

poskytování nepřesných nebo zavádějících důkazů o duševním vlastnictví

05.6

500 EUR

nabízení produktu porušující Zásady o ochraně duševního vlastnictví po jejich změně

05.7

500 EUR

nezajištění ochrany osobních údajů uživatelů

05.8

500 EUR za údaje o jednom uživateli

Plnění objednávky

6

automaticky vrácená objednávka

06.2

10 EUR za objednávku

nedodržení lhůty pro splnění objednávky

06.6

1 EUR týdně za objednávku za expedici delší než 1 týden

doručovaní nevyžádaných objednávek

06.7

100 EUR za objednávku

zrušení přijaté objednávky

06.8

2 EUR za objednávku

nesplnění objednávky vůbec

06.9

50 EUR za objednávku

objednávka není potvrzena dopravcem do 168 hodin od jejího odeslání obchodníkem

06.11

20% hodnoty objednávky, nebo 1 EUR

použití falešného nebo nefunkčního sledovacího čísla

06.12

100 EUR za objednávku

použití údaje již jednou splněné objednávky pro jinou objednávku

06.13

100 EUR + hodnota objednávky

manipulace se sledovacími údaji objednávky

06.14

hodnota objednávky + 500 EUR

podvodné jednání při vyřizování objednávek nebo poskytování nepravdivých informací o objednávce

06.15

až 10.000 EUR

zaslání produktu s neodpovídajícími vlastnostmi

06.16

100,- EUR za každý zaslaný produkt

Komunikace a uživatelský servis

7

odkazování, nabízení, propagování nebo jiné nabádaní uživatelů k využívání jiných služeb

07.5

10.000 EUR

požádání uživatele o prodloužení dodací lhůty

07.8

20% z hodnoty objednávky nebo 5 EUR

Pozastavení a zrušení účtu

9

obtěžování, vyhrožování nebo jiné nevhodné nebo nezákonné chování vůči zaměstnancům nebo majetku platformy www.gaterom.com.

09.4

100.000 EUR

opakované porušení Marketplace podmínek

500 EUR

12. Odvolání proti pokutám

12.1 V případě udělení pokuty nebo náhrady má obchodník právo na přezkoumání důvodu a výše pokuty. Toto právo lze uplatnit ve lhůtě 90 dnů od jejího udělení. Pokud obchodník tohoto práva v příslušné lhůtě nevyužije, má se za to, že s pokutou souhlasí a budoucí spor o pokutu je vyloučen. 

12.2 Právo přezkumu udělené pokuty nemá vliv na její splatnost. 

12.3 Platforma www.gaterom.com má právo započítat výši udělené pokuty oproti platbám směrem k obchodníkovi. Se započtením obchodník dává souhlas registrací.