Marketplace Menu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - služby elektronického tržiště

čl.1. 

Předmět úpravy 

1.1.         Gaterom  (dále jen  „Gaterom“)  je   on-line  tržiště  dostupné  na  internetové   adrese www.gaterom.cz. Jde  o  technologickou   platformu  zprostředkující svým  uživatelům  (dále  jen „Uživatelé“)  nákupy  a  prodeje  věcí  a služeb  (dále  jen „Zboží“)   nabízených  profesionálními obchodníky.               

1.2.         Provozovatelem Gaterom (dále jen „Provozovatel“) je společnost GATEHELPERS s.r.o. se sídlem v Žatci, Volyňských  Čechů  837,  PSČ 438 01,  IČO 07798008, zaps.  v  obchodním  rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.zn. C43302. 

1.3.         Tyto Všeobecné obchodní  podmínky Gaterom (dále jen „VOP“)  upravují  vzájemná  práva  a povinnosti  mezi  Provozovatelem a Uživateli ze smlouvy o užívání Gaterom (dále jen „Smlouva“) a jsou nedílnou součástí Smlouvy.  

1.4.          Úpravu vzájemných práv a povinností mezi Provozovatelem a Uživateli mohou vedle VOP obsahovat ještě zvláštní obchodní podmínky (dále jen „ZOP“). Odchylná ustanovení ZOP mají před zněním VOP přednost.

čl.2. 

Výklad některých pojmů 

2.1.         Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí 

a) občanským zákoníkem zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

b) zákonem  o  ochraně  spotřebitele   zákon  č. 634/1992 Sb.,  o  ochraně  spotřebitele,  ve  znění pozdějších předpisů, 

c) autorským zákonem zákon č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

d) živnostenským zákonem zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) zákonem o účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

f) zákonem o dani z přidané hodnoty  zákon č. 235/2004 Sb.,  o dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění pozdějších předpisů, 

g) zákonem   o  mezinárodní   spolupráci  při  správě   daní  zákon  č. 164/2013 Sb.,  o  mezinárodní spolupráci při správě daní a o  změně dalších souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,

h) technickým  řešením   soubor  softwarových   a  hardwarových  prostředků   umožňujících  provoz Gaterom. 

čl.3. 

Uživatelé Gaterom 

 3.1.         Uživatelem se může stát 

a) fyzická osoba starší 18 let, pokud je plně svéprávná, 

b) právnická  osoba  soukromého práva,  pokud  je  zapsaná  v  obchodním   nebo  jiném  veřejném rejstříku, 

c) Právnická osoba veřejného práva

3.2.         Profesionální uživatel je Uživatel, který využívá tržiště Gaterom podnikatelským způsobem k výkonu výdělečné činnosti. Profesionálním uživatelem se může stát jen Uživatel, který má své sídlo v EU a má zřízen běžný bankovní účet vedený bankou s povolením působit v některé ze zemí EU.

3.3.         Prodejce je Profesionální uživatel, který v rámci své podnikatelské činnosti využívá tržiště Gaterom k nabídce a prodeji Zboží. 

3.4.          Kupující je Uživatel, který na tržišti Gaterom vyjádřil  svůj  zájem  o  koupi  konkrétního nabízeného Zboží.

čl.4 

Uživatelský účet 

4.1.         Uživatelský   účet   je  personalizované  rozhraní  zřízené   Provozovatelem  konkrétnímu Uživateli na jeho žádost,  umožňující takovému  Uživateli po ověření jeho identity  využívat služeb Gaterom, především kupovat, nabízet a  prodávat  Zboží (dále jen  „Uživatelský účet“). Nabízet  a prodávat Zboží lze jen v Uživatelském účtu určeném Prodejcům. 

4.2.         Každý Uživatel může mít pouze jeden Uživatelský účet. 

4.3.         Uživatel nesmí používat Uživatelský účet jiného Uživatele. 

4.4.         V žádosti o zřízení Uživatelského účtu si Uživatel zvolí své uživatelské jméno,  pod kterým bude na tržišti Gaterom vystupovat, a  heslo,  které bude sloužit  k ověřování identity  Uživatele při přístupu  k Uživatelskému  účtu.  Uživatelské  jméno  nesmí obsahovat  vulgární výrazy a podobat se názvu   internetové   domény.   Heslo  musí  splňovat  podmínky  složitosti  vyžadované   technickým řešením. 

4.5.         Heslo   a   případné  další  údaje  sloužící  k  ověření   identity   Uživatele   při  přístupu  k Uživatelskému účtu uchovává  Uživatel  v  tajnosti.  Pokud  se  dozví, že  došlo k  jejich  prozrazení, neprodleně o  tom  informuje  Provozovatele. Provozovatel   nenese žádnou odpovědnost za ztrátu a zneužití těchto  údajů, ledaže by vyšlo  najevo, že byly způsobeny úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí Provozovatele. 

4.6.         Uživatel vkládá do svého Uživatelského účtu  údaje, které o  něm vypovídají, a  které jsou vyžadovány Smlouvou, relevantními právními předpisy nebo technickým řešením.

4.7.         Uživatel, který je fyzickou osobou vloží do svého Uživatelského účtu své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. 

4.8.         Uživatel,   který  je  právnickou osobou, vloží  do  svého  Uživatelského účtu svůj název, e-mailovou adresu a telefonní číslo a dále jméno a příjmení  osoby  oprávněné  jednat  za  právnickou osobu a označení jejího zástupčího oprávnění.

4.9.          Profesionální uživatel vloží do svého Uživatelského účtu 

a) své identifikační a kontaktní údaje,  včetně  jména  a  příjmení  či  názvu,  právní  formy,  jména  a   příjmení  oprávněného  zástupce  u  právnických osob, adresy sídla,  údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, identifikačního  nebo  jiného  registrační  čísla,  daňového  identifikační  čísla,  e-mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „Impressum“), 

b) číslo svého bankovního účtu a název majitele bankovního účtu, jak je evidován bankou; 

c) platný  průkaz  totožnosti  Profesionálního  uživatele, který je fyzickou osobou, nebo  jména  a  příjmení   osob oprávněných jednat   za Profesionálního  uživatele,  který  je  právnickou  osobou, jejich  platné průkazy  totožnosti  a doklad o jejich oprávnění jednat za Profesionálního uživatele,

d) doklad   o   oprávnění  k  podnikání  Profesionálního uživatele   (např.  výpis  z  obchodního  rejstříku nebo výpis z  živnostenského rejstříku), ne starší tří měsíců,

e) údaje o skutečných majitelích Profesionálního uživatele, který je právnickou  osobou, včetně jmen,  příjmení, dat narození, adres bydliště a velikostí podílů.

4.10.         Prodejce vloží do svého Uživatelského účtu dále

a) všeobecné obchodní podmínky, jimiž se mají řídit kupní smlouvy o prodeji Zboží Prodejcem nabízeného na tržišti Gaterom,

b) poučení o právu na odstoupení od kupních smluv o prodeji Zboží Prodejcem nabízeného na tržišti Gaterom, včetně poučení o podmínkách, způsobu a lhůtách uplatnění práva a o výlukách z něj, 

d) zásady ochrany osobních údajů Kupujících z kupních smluv o prodeji Zboží Prodejcem nabízeného na tržišti Gaterom, obsahující mimo jiné rozsah,  účel, právní  základ a  dobu zpracovávání osobních údajů, označení případného zpracovatele,  kontakt   na případného pověřence pro ochranu osobních údajů, údaj o případném předávání osobních údajů a poučení o právech subjektu osobních údajů, 

4.11.         Technické řešení může umožňovat nebo vyžadovat vložení dalších údajů do Uživatelského účtu. Přístup k některým funkcím tržiště Gaterom může být podmíněn vložením těchto údajů.

4.12.         Uživatel je povinen vkládat do Uživatelského účtu jen úplné a pravdivé údaje, a zdržet se vkládání údajů, které jsou zavádějící. Při jakékoliv změně je Uživatel povinen údaje aktualizovat.

4.13.         Provozovatel je  oprávněn  údaje  vložené  Uživatelem  do  Uživatelského  účtu  ověřovat. Uživatel  je  povinen  poskytnout  k tomu Provozovateli  vyžádanou součinnost. K ověření bankovního účtu si Provozovatel může vyžádat převod drobné částky z ověřovaného bankovního účtu na bankovní účet Provozovatele (penny transfer); převedená částka  bude  následně  na ověřovaný  účet vrácena. K  ověření  totožnosti  si  Provozovatel  může vyžádat   mimo  jiné   zaslání  naskenovaného  průkazu totožnosti. K ověření skutečnosti, že Uživatel je plátcem  daně  z  přidané  hodnoty  si  Provozovatel může  vyžádat  mimo  jiné  zaslání   naskenovaného  osvědčení  o  registraci  plátce  daně  z  přidané hodnoty.

4.14.         Svou  povinnost   informovat   Uživatele    splní  Provozovatel zpřístupněním  informací  v Uživatelském účtu. Rovněž právní jednání vůči Uživateli může provozovatel činit zpřístupněním jeho obsahu v Uživatelském účtu. Profesionální uživatel je povinnen Uživatelský účet průběžně sledovat a seznamovat se s informacemi tam uvedenými. 

4.15.         Na  zřízení  Uživatelského  účtu  není  právní  nárok.  Provozovatel  je   oprávněn  omezit, pozastavit či  zrušit Uživatelský účet v případě, kdy údaje vložené Uživatelem do Uživatelského účtu nebyly   ještě  ověřeny  (4.13),  nebo  kdy   Uživatel  vloží  do  Uživatelského  účtu   údaje   neúplné, nepravdivé nebo zavádějící, anebo v případě, kdy má Provozovatel   důvodné podezření, že  Uživatel porušuje dobré mravy, Smlouvu nebo relevantní právní  předpisy,  případně že   by  činnost Uživatele mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele.

čl.5.

Nabídka

5.1.         Nabídkou činí Prodejce  na tržišti Gaterom vůči  ostatním  Uživatelům  návrh  na  uzavření kupní smlouvy na konkrétní Zboží (dále jen „Nabídka“).

 5.2.        Prodejce  vytváří  a  mění  Nabídku  pomocí  k tomu určeného elektronického formuláře ve svém Uživatelském účtu. Odesláním tohoto formuláře dá Provozovateli pokyn ke zveřejnění Nabídky. Provozovatel  posoudí, zda  Nabídka  splňuje stanovené  požadavky   a  do  48  hodin  Nabídku buďto zveřejní, anebo vyzve Prodejce k doplnění či opravě Nabídky či  k  doložení ověřovaných  skutečností (5.20), případně Prodejci sdělí, že Nabídku nelze zveřejnit.

5.3.         Dá-li  Prodejce  ve  svém   Uživatelském  účtu  Provozovateli pokyn   ke  zrušení zveřejnění Nabídky, Provozovatel jej provede bez zbytečného odkladu.

5.4.         Nabídka musí být v souladu s dobrými mravy, Smlouvou a relevantními právními předpisy.

5.5.         Provozovatel si vyhrazuje právo určit druhy Zboží, které nelze učinit předmětem Nabídky.

5.6.         V Nabídce uvádí Prodejce jen úplné a pravdivé údaje a  zdrží  se uvádění údajů, které jsou zavádějící. Při jakékoliv změně je Prodejce povinen údaje aktualizovat.

5.7.         V Nabídce  je  Prodejce povinen  uvést  všechny údaje vyžadované Smlouvou, relevantními právními předpisy nebo technickým řešením.

5.8.         V Nabídce  Prodejce  uvede  vždy  název Nabídky, případné časové omezení trvání Nabídky, popis Zboží, kategorii  Zboží, stav Zboží (nové, bez vad / použité, upravované nebo s vadami), obsah balení kromě samotného Zboží (např. záruční list, návod, konkrétní příslušenství apod.), kupní cenu, Kupujícím  volitelné  platební  a  dodací  podmínky, příp. varianty Zboží, dobu dodání, konečnou výši nákladů souvisejících s dodáním Zboží  a  ostatní  související  náklady,  případné  záruky poskytované Prodejcem, případný údaj o tom, že Prodejce není vlastníkem Zboží, že Zboží zasílá třetí subjekt nebo že Zboží bude zasláno ze země mimo EU.

5.9.         Popis  nabízeného  Zboží   musí   obsahovat  úplný    a  přesný  popis   hlavních   vlastností  nabízeného  Zboží. Označení   a vlastnosti  jiného  Zboží  mohou   být  v  Nabídce  uváděny  jen   pro oprávněné porovnání vlastností s nabízeným Zbožím; přitom musí  být   na  první  pohled zřejmé, že  se nejedná o vlastnosti nabízeného Zboží. Je-li  Zboží  použité  či upravované, má-li vadu nebo jsou-li jeho užitné vlastnosti jinak omezeny, musí to být v popisu zřetelně uvedeno.

5.10.         Fyzikální veličiny uváděné  v  popisu  nabízeného  Zboží  musí  být  vyjádřeny  v  měřicích jednotkách Mezinárodní soustavy jednotek (SI).

5.11.         Popis  nabízeného  Zboží  musí   být  v  českém  nebo  slovenském  jazyce. Vedle popisu v  českém nebo slovenském jazyce může být uveden překlad do cizího jazyka.

5.12.          Kupní  cena  nabízeného  Zboží  musí  být  uvedena v  české měně,  a musí  být uvedena  včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

5.13.         Zařazení  nabízeného   Zboží  do  kategorie   může    Provozovatel    opravit,  je-li  věcně  nesprávné.

5.14.         U   některých  kategorií  Zboží  může Provozovatel vyžadovat označení  ochranné  známky (značky), pod kterou je Zboží nabízeno.

5.15.          Nabídka  musí  obsahovat  alespoň  jednu  fotografii  nabízeného  Zboží  na bílém pozadí. Všechny  fotografie  a  videozáznamy použité   v  Nabídce  musí  věrně  zachycovat skutečný  vzhled  Zboží.  Do  fotografií  a  videozáznamů   nesmí  být vkládány žádné zvýrazňující nebo ochranné prvky (vodoznaky,  rámečky,  texty,  animace, loga  nebo jiné  grafické  prvky).  Fotografie a videozáznamy nesmí obsahovat prvky   propagující  Prodejce   (název,  www  adresa  apod.) Logo výrobce může být na fotografiích prezentováno pouze na samotném Zboží.

5.16.          Má-li  být nabízené  Zboží  zasláno  z některé země mimo EU, Prodejce v Nabídce uvede, z  jaké  země  má být  odesláno a upozorní na to, že  může dojít k proclení  Zboží,  vyměření  daně z přidané hodnoty a k zadržení zásilky celními orgány.

5.17.         Prodejce uvede v Nabídce vždy též  údaje  podle  § 9 až 11a, § 12 až 14 zákona o ochraně spotřebitele a podle § 1811 a 1820 občanského zákoníku.

5.18.          Nabídka  nesmí  obsahovat   klíčová  slova   použitá  za  účelem  manipulace   s  výsledky vyhledávání.

5.19.        Součástí  Nabídky  je  automaticky  Impressum  Prodejce   [4.9 písm. a)],  jeho  všeobecné obchodní podmínky [4.9 písm. b)], poučení o právu na odstoupení od  kupní smlouvy  [4.9 písm. c)] a zásady  ochrany  osobních údajů [4.9 písm. d)]. 

 5.20         Provozovatel  je  oprávněn  kdykoli   ověřovat    údaje  uvedené   Prodejcem  v   Nabídce. Provozovatel  je dále  oprávněn  kdykoli  zjišťovat  u  Prodejce, jaké  jsou  zákonné   požadavky  pro uvedení  nabízeného  Zboží  na  trh  nebo  do  provozu,  pro  výrobu  nabízeného  Zboží, jeho  dovoz, prodej  a  užívání,  a  je též  oprávněn  splnění  těchto  požadavků  ověřovat.   Prodejce je  povinen  poskytnout k  tomu  Provozovateli  vyžádanou  součinnost.  Provozovatel  si může  vyžádat  například fotografie  Zboží  nebo  výrobního  závodu  pořízené  Prodejcem,   kopii  nabývacího  titulu  či jiného dokladu  o původu  Zboží, doklad o oprávněném užití  práva  k  duševnímu  vlastnictví  spojeného  se Zbožím, jeho  popisem nebo fotografiemi,  prohlášení  o  shodě,  potvrzení  o zdravotní nezávadnosti apod.

5.21.         Na  zveřejnění  Nabídky  na  tržišti  Gaterom není právní nárok. Provozovatel je oprávněn Nabídku nezveřejnit nebo pozastavit  či zrušit její zveřejnění  anebo  ji  odstranit,  a  to  zejména  v případě,  kdy  Nabídka  nesplňuje stanovené  požadavky,  Prodejce  nedoložil  ověřované skutečnosti (5.20) nebo v případě, kdy má Provozovatel důvodné podezření, že Prodejce svou Nabídkou porušuje dobré mravy, Smlouvu nebo relevantní právní předpisy, případně že  by Nabídka mohla  mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele.

5.22.         Prodejce  souhlasí  s  tím,  aby  Provozovatel  použil obsah Nabídky nebo kteroukoli jeho část (např.   fotografie)  v  obchodních  sděleních  a  reklamě,  za  účelem   propagace   Nabídky   a/nebo propagace tržiště Gaterom.

čl.6.

Objednávka

6.1.         Objednávkou  Kupující  na  tržišti  Gaterom přijímá Nabídku a sděluje Prodejci o kolik kusů nabízeného Zboží má zájem, volí způsob platby za Zboží,  místo  dodání  a  způsob  dopravy  Zboží  a případně   volí  též  variantu  Zboží,   o   kterou   má   zájem  (barva,   provedení  apod.)  (dále   jen „Objednávka“).

6.2.         Kupující  vytvoří  Objednávku  pomocí  k tomu určeného elektronického formuláře ve svém Uživatelském  účtu.  Po  odeslání  tohoto  formuláře se Objednávka okamžitě zobrazí v Uživatelském účtu Prodejce.

6.3.         Prodejce  vloží  ve  svém  Uživatelském  účtu   k   Objednávce  doklady,  jejichž   vystavení Kupujícímu v souvislosti s Objednávkou je vyžadováno relevantními právními předpisy.

čl.7.

Kupní smlouva

7.1.        Kupní   smlouva  je  uzavírána  mezi  Prodejcem  a  Kupujícím. Provozovatel   není   stranou kupní smlouvy a neodpovídá za plnění povinností Prodejce a Kupujícího z kupní smlouvy.

7.2.         Není-li  mezi  Prodejcem  a  Kupujícím  ujednáno  něco  jiného, kupní smlouva je uzavřena odesláním vyplněného objednávkového formuláře (6.1).

7.3.         Obsah  kupní smlouvy je dán Nabídkou (5.1), Objednávkou (6.1) a všeobecnými obchodními podmínkami Prodejce [4.10 písm. a)].

7.4.         Prodejce nebude pobízet Kupujícího k tomu, aby souhlasil s volbu jiného práva rozhodného pro kupní smlouvu, než  je právo České republiky, a se založením pravomoci jiných soudů rozhodovat o sporech z kupní smlouvy, než jsou soudy České republiky.

7.5.         Kupující  může  uplatnit  zákonné  právo  na  odstoupení  od  kupní  smlouvy   podle § 1829 občanského   zákoníku  prostřednictvím   k   tomu   určeného  elektronického   formuláře   ve    svém Uživatelském účtu.

7.6.          Provozovatel  je  oprávněn  kdykoli  zjišťovat  u Prodejce, jaké povinnosti z kupní smlouvy Prodejci vznikly, jak byly plněny a jak zanikly, a tyto skutečnosti  také ověřovat. Prodejce je povinen poskytnout k tomu Provozovateli   vyžádanou  součinnost.  Provozovatel  si  může  vyžádat  například doklad o  dodání  Zboží  Kupujícímu  nebo  doklad  o zániku závazku z důvodu dodatečné nemožnosti plnění.

čl.8.

Platba kupní ceny

8.1.         Peněžní prostředky určené k zaplacení kupní ceny za Zboží objednané na tržišti Gaterom a nákladů na dodání tohoto  Zboží  (dále  v  tomto  článku  jen  „kupní cena“)  platí  Kupující  Prodejci k rukám Provozovatele. Prodejce za tímto účelem zmocňuje Provozovatele k přijetí kupní ceny.

8.2.        Provozovatel  přijímá  kupní  ceny   z prodejů Zboží na tržišti Gaterom na zvláštní bankovní účet vedený v české měně, výlučně  pro tento účel, odděleně od ostatních prostředků Provozovatele (dále jen „Inkasní účet“).

8.3.         O přijetí  kupní ceny na  Inkasní účet  informuje  Provozovatel  neprodleně Prodejce v jeho Uživatelském účtu.

8.4.         Provozovatel  vyplatí   Prodejci  kupní  cenu  z  Inkasního   účtu ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejího přijetí, nejdříve  však poté, co Prodejce označí Objednávku jako odeslanou (9.2). Z vyplácené kupní  ceny  může  Provozovatel odečíst   poplatky  za  užívání  tržiště   (11.1), případnou  peněžitou povinnost dle 12.4 a případné transakční náklady dle 8.9.

8.5.       Provozovatel  může pozdržet v yplacení kupní   ceny  Prodejci,  pokud  Kupující ve lhůtě pro dodání Zboží uvedené v Nabídce, prodloužené  o dvacet  (20) dnů  zahájí v Gaterom   spor  (dispute) týkající se objednaného Zboží (např. z důvodu nedodání Zboží nebo dodání vadného Zboží). Kupující i  Prodejce  mají  povinnost aktivně  spolupracovat  na řešení sporu   a  souhlasí s řešením navrženým Provozovatelem.  Nedojde-li   mezi Kupujícím  a  Prodejcem  do šedesáti  (60) dnů od zahájení sporu k dohodě o tom, zda má být kupní cena nebo její část vyplacena Prodejci nebo vrácena  Kupujícímu, rozhodne   o tom Provozovatel   podle svého  uvážení;  přitom může   kupní  cenu s  ložit  i do soudní úschovy.

8.6.          O  vyplacení nebo  vrácení kupní ceny z Inkasního účtu informuje Provozovatel neprodleně Prodejce a Kupujícího.

8.7.        Povinnost  Provozovatele  provést platbu  z  Inkasního účtu  je splněna okamžikem odepsání příslušné částky z Inkasního účtu ve prospěch bankovního účtu příjemce.

8.8         Provozovatel  může  pozdržet platbu   z Inkasního  účtu  o dobu  nezbytně nutnou k ověření majitele bankovního účtu, v jehož prospěch má být platba uskutečněna.

8.9.          Náklady  na bankovní služby spojené s platbami na Inkasní účet, včetně případné konverze měny, nese plátce. Náklady na bankovní služby spojené s platbami z Inkasního účtu, včetně případné konverze měny, nese příjemce.

čl.9.

Odeslání Zboží

9.1.         Není-li mezi Prodejcem a  Kupujícím  ujednáno  něco  jiného,  je Prodejce povinen odeslat objednané    Zboží     Kupujícímu    nejpozději   do  tří (3)  pracovních  dnů    po  obdržení  oznámení Provozovatele o přijetí kupní ceny na Inkasní účet (8.3).

9.2.         Nejpozději  do dvaceti čtyř (24) hodin  po odeslání objednaného Zboží, označí Prodejce ve svém  Uživatelském  účtu   Objednávku  jako odeslanou;  přitom  zadá   kód  umožňující  Kupujícímu sledování zásilky s objednaným Zbožím (tracking number).

9.3.         Nejpozději  do dvaceti čtyř (24) hodin  po  odeslání  objednaného  Zboží  vloží Prodejce ve svém Uživatelském účtu k Objednávce doklad  nebo  doklady obsahující   náležitosti  dle § 11 odst. 1 zákona o účetnictví, § 16 zákona o ochraně   spotřebitele   a § 31 odst. 14   živnostenského    zákona, a je-li Prodejce plátcem daně z přidané hodnoty, též podle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty. 

9.4.         Prodejce  vloží  ve  svém  Uživatelském účtu  k Objednávce případné další doklady, jejichž vystavení Kupujícímu v souvislosti s odesláním Zboží  je  vyžadováno relevantními právními předpisy.

čl.10.

Komentáře a Hodnocení

10.1.         Uživatelé mohou na tržišti Gaterom  zveřejňovat formou  komentářů  své  názory  na  jiné Uživatele, jejich Nabídky a chování (dále jen „Komentáře“).

10.2.         Uživatel  vytvoří  Komentář  pomocí  k  tomu  určeného elektronického formuláře ve svém Uživatelském  účtu. Komentáře  musí  být  relevantní vzhledem ke komentované skutečnosti a nesmí být nepravdivé nebo zavádějící.

10.3.         Komentáře musí být v souladu s dobrými mravy, právními předpisy a se Smlouvou.

10.4.         Komentáře  nesmí  mj. obsahovat   vulgarismy,   slova   obecně   považovaná   za urážlivá, obscénní materiály, pornografii nebo obsah, který může vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování  menšin. Komentáře  nesmí  dále  obsahovat  osobní údaje jiných osob, adresy webových stránek a reklamní informace.

10.5.         Na zveřejnění Komentáře na tržišti Gaterom není právní nárok. Provozovatel je oprávněn Komentář  nezveřejnit  nebo pozastavit  či  zrušit  jeho zveřejnění anebo jej odstranit, a to zejména v případě, kdy Komentář nesplňuje  stanovené  požadavky,  je   nesrozumitelný  nebo zjevně  mylný, nebo  v  případě,  kdy   má Provozovatel důvodné podezření, že Uživatel svým Komentářem porušuje Smlouvu,  dobré mravy nebo relevantní právní předpisy, případně že by Komentář mohl mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele. Zjevně mylný Komentář může Provozovatel opravit.

10.6.          Uživatelé   mohou  na tržišti  Gaterom   anonymně   hodnotit   na   stupnici    definované technickým   řešením  vlastní  zkušenosti  s  uskutečněnými nákupy a užitečnost Komentářů (dále jen „Hodnocení“).

10.7.         Uživatelé   nesmí   vyvíjet   jakoukoliv  činnost      vedoucí  ke  zvyšování   nebo snižování věrohodnosti   Uživatele   prostřednictvím   podvodného  navyšování počtu pozitivních či negativních Komentářů a Hodnocení.

čl.11.

Poplatky za užívání tržiště

11.1.         Za využívání služeb tržiště Gaterom,  příp.  za  možnost využívání   těchto  služeb  vzniká Profesionálním uživatelům povinnost platit Provozovateli poplatky.

11.2.         Základní   poplatek  je dán  pevnou  částkou a   Profesionální uživatel  jej  platí  za  každý  i   neúplný kalendářní   měsíc,  po který   mu  byl  na tržišti   Gaterom  udržován   jeho Uživatelský  účet určený Profesionálním uživatelům.

11.3.         Poplatek  za  vystavení Zboží  je  dán  pevnou  částkou  určenou  podle  kategorie Zboží a Prodejce jej platí za každý i neúplný kalendářní den, po který  byla  na tržišti   Gaterom  zveřejněna Nabídka Prodejce.

11.4.         Poplatek   za zprostředkování  obchodu je dán procentní sazbou, určenou podle kategorie Zboží, ze  základu   v podobě  kupní  ceny   Zboží  bez  DPH  a  Prodejce jej platí za každou učiněnou Objednávku  týkající  se  Zboží  nabízeného   na  tržišti  Gaterom   Prodejcem, pokud za něj Kupující zaplatil kupní cenu. Povinnost zaplatit poplatek není podmíněna platným uzavřením  kupní   smlouvy ani  plněním  jiných povinností z kupní smlouvy. Povinnost zaplatit poplatek při zániku kupní smlouvy nezaniká,  leda  by  k  zániku   kupní smlouvy   došlo  v  důsledku odstoupení Kupujícího uplatněného způsobem podle 7.5, ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od učinění Objednávky. 

11.5.         Podrobnosti  určení   vzniku, výše   a  splatnosti  poplatkové povinnosti upravuje Sazebník poplatků Gaterom, který tvoří přílohu Obchodních podmínek (dále jen „Sazebník“).

čl.12.

Zvláštní povinnosti Prodejců

12.1.         Při užívání tržiště Gaterom a při plnění kupních smluv uzavřených na  tržišti Gaterom plní Prodejce  důsledně veškeré  své povinnosti   vyplývající  z relevantních  právních předpisů  a jedná v souladu  s  požadavky  vyplývajícími  z  úrovně  zvláštních  dovedností  a  péče,   kterou lze rozumně očekávat od podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli a která odpovídá poctivým obchodním praktikám.

12.2.         Veškerá komunikace mezi Prodejcem a ostatními  Uživateli týkající  se  Zboží  nabízeného Prodejcem na tržišti Gaterom musí  probíhat prostřednictvím   k tomu určeného nástroje pro výměnu zpráv, který je součástí technického řešení tržiště Gaterom.

12.3.         Uživatelům,  kteří  si  na  tržišti Gaterom  objednali  od Prodejce  Zboží, nesmí   Prodejce zasílat bez souhlasu Provozovatele obchodní sdělení, leda by se jednalo o osoby, které  prokazatelně byly zákazníky Prodejce již před učiněním Objednávky.

12.4.         Má-li podle právního předpisu vzniknout v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na tržišti Gaterom Provozovateli s Prodejcem společná povinnost vůči třetí osobě (např. povinnost  k zaplacení odměny  při  opětovném   prodeji   uměleckého  díla   podle § 24 autorského   zákona), plní  takovou povinnost  Prodejce.    Na  možnost   vzniku  takové  povinnosti   Prodejce   upozorní   Provozovatele nejpozději při vytváření Nabídky.

12.5.          Prodejce  bere  na vědomí,   že  Provozovatel   plní  informační  povinnosti vyplývající ze zákona  o  mezinárodní  spolupráci  při  správě  daní. O   Prodejci, který  je fyzickou   osobou, budou shromažďovány  a  následně  předávány  následující  údaje:   jméno  a   příjmení,  bydliště  a datum narození, číslo  bankovního   účtu  a  jméno  nebo  název majitele, za každé čtvrtletí oznamovaného období  údaj  o   dani,  poplatku,  jiném obdobném peněžitém plnění nebo jiné částce nebo hodnotě nepeněžitého plnění, které jsou sraženy nebo účtovány Provozovatelem v tomto čtvrtletí.

čl.13.

Další práva a povinnosti Uživatelů

13.1.         Při  užívání  tržiště  Gaterom  jednají   Uživatelé  v  souladu   s  dobrými  mravy a obecně závaznými  právními   předpisy.  Profesionální  uživatelé  ve  vztahu  ke  spotřebiteli   jednají navíc v souladu s   požadavky  vyplývajícími  z   úrovně  zvláštních  dovedností   a péče,  kterou lze rozumně očekávat od podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli a která odpovídá poctivým obchodním praktikám.

13.2.         Uživatelé,  kteří  na tržišti Gaterom uzavřeli kupní smlouvu, plní řádně a včas veškeré své povinnosti z kupní smlouvy vyplývající nebo s kupní smlouvou související.

13.3.         Uživatelé  jsou  povinni  jednat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě jiného Uživatele nebo Provozovatele.

13.4.         Uživatelé  se  zdrží užívání  software,   skriptů  nebo  obdobných mechanismů a opatření, které by mohly narušit funkce tržiště   Gaterom  nebo  by  mohly  nepřiměřeně   zatěžovat technické řešení tržiště Gaterom.

13.5.         Uživatelé   nesmí  navádět   jiné   Uživatele  k   porušování  nebo   obcházení Obchodních podmínek ani jim v tom pomáhat.

13.6.          Uživatelé  nesmí  navádět  jiné  Uživatele k uzavření kupní smlouvy na Zboží nabízené na tržišti Gaterom mimo toto tržiště ani jim v tom pomáhat. 

 13.7.         Obsah  vkládaný  Uživatelem  do  tržiště   Gaterom  nesmí  zahrnovat  odkazy na webové stránky e-shopů a jiných on-line tržišť, ani odkazy na webové stránky poskytující  srovnávací  služby.

13.8.         Vznikne-li  Provozovateli  újma společným protiprávním jednáním více Uživatelů, nahradí ji Provozovateli společně a nerozdílně.

13.9.         Uživatelé  berou  na  vědomí,   že obsah   tržiště  Gaterom,  včetně  obsahu  vytvořeného Uživatelem, může být  měněn nebo odstraňován na základě vykonatelných rozhodnutí soudů a jiných orgánů veřejné moci. Provozovatel nenese odpovědnost za takové úpravy.

13.10.        Uživatelé  berou  na  vědomí, že technické  řešení  tržiště Gaterom vyžaduje pravidelnou údržbu  a  aktualizace  (dále jen „Údržba“),  které  mohou  dočasně omezit nebo vyloučit dostupnost některých služeb. Plánovanou Údržbu oznámí Provozovatel na svých internetových stránkách alespoň dvě (2) hodiny předem.

13.11.        Došlo-li k  podstatnému  omezení nebo vyloučení dostupnosti některé zpoplatněné služby tržiště Gaterom prokazatelně v důsledku  vady  technického  řešení  Gaterom,  má Uživatel právo na vrácení poplatků za takovou službu. Provozovatel nedopovídá za omezení nebo vyloučení dostupnosti služeb tržiště Gaterom způsobené vnějšími okolnostmi, které nemohl ovlivnit (např. útok DDoS).

13.12.         Uživatel nesmí  bez písemného  souhlasu  Provozovatele  převádět na  jiného svá práva a povinnosti ze smlouvy.

čl.14.

Ukončení Smlouvy

14.1.         Uživatel  a  Provozovatel  mohou  Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí čtrnáct (14) dnů  a  počíná  běžet první den následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Po dobu běhu výpovědní doby nesmí Uživatel činit nové Nabídky.

14.2.         Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy.

14.3.         Po   ukončení     Smlouvy  Provozovatel     zruší   Uživatelský   účet.     Komentáře (10.1) a Hodnocení    (10.6)  učiněné   Uživatelem   za  trvání    Smlouvy    mohou    zůstat   zveřejněny.   Na  žádost   Uživatele Provozovatel Komentáře odstraní.

14.4.         Ukončením  Smlouvy  nezanikají závazky k náhradě újmy, k zaplacení smluvních pokut ani ta práva a povinností, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

čl.15.

Změny obchodních podmínek

15.1.         Provozovatel    je  oprávněn  VOP a ZOP (dále   společně   jen  „obchodní podmínky")   v  přiměřeném  rozsahu   jednostranně    změnit,  a  to   zejména     z  důvodu    změny  relevantních  právních   předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci Provozovatele s Uživateli  či možnosti  a     způsoby  uzavírání   kupních smluv    a  provádění  plateb,   ale    také    z  důvodu   rozšíření    nebo    změn  služeb  poskytovaných    Provozovatelem.  Provozovatel je  dále oprávněn změnit obchodní podmínky  tehdy,  pokud  se  změní podmínky  na  trhu či obchodní nebo   licenční  podmínky  partnerů,  jejichž služeb Provozovatel užívá k zajištění  funkcí tržiště Gaterom.  Změnou obchodních podmínek nejsou dotčena práva  a povinnosti vzniklá   za  účinnosti předchozího   znění obchodních podmínek. 

15.2.         Provedená změna obchodních podmínek bude Uživatelům oznámena alespoň sedm (7) dní přede  dnem    nabytí      účinnosti    nového      znění   obchodních    podmínek.   Uživatel,  který  s  novým   zněním   nesouhlasí, může   ukončit Smlouvu výpovědí    s výpovědní dobou  v  délce  sedmi   (7) dní  počínající  běžet  následující  den  po   doručení výpovědi  Provozovateli.  Tuto  výpověď  je Uživatel   oprávněn  podat  nejpozději   do sedmi (7)  dnů   ode   dne  oznámení  změny  obchodních  podmínek, jinak platí, že s novým zněním obchodních podmínek Uživatel souhlasí..

čl.16.

Účinnost

16.1.         Tyto VOP jsou účinné od 1. března 2024